אי צירוף תעודת מקור אינו פגם טכני

ביום 10.10.07 שחררה חברת קומסקו בע"מ מפיקוח המכס, בתהליך ד', משלוח של שתי מגרסות ניידות שיובאו מארצות הברית, הקשורה בהסכם סחר עם ישראל. סוכן המכס של החברה – מטעם חברת טרנסוורלד לוגיסטיקה – שידר אל מחשב המכס רשימון לוגי, בו סיווג את הטובין כ"סוג 1 – רגיל", דהיינו ללא העדפת מכס על פי הסכם הסחר, וגם לא ציין כי לרשימון הפיזי שיוגש תצורף תעודת מקור, המקנה לטובין העדפת מכס.  

כידוע, שידור הרשימון באופן לוגי מחייב את סוכן המכס להמציא לבית המכס, בתוך 24 שעות מההתרה, גם רשימון פיזי, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים. לטענת החברה, שידור הרשימון הלוגי ביום 10.10.07 נעשה על ידי עמיל המכס בטעות, עוד בטרם נמסרה לו תעודת המקור. לאחר שנתגלתה הטעות, אולם לאחר מכן הנפיק היצואן האמריקאי את תעודת המקור, והיא נמסרה למכס ביום 15.10.07 בעת, העברת הרשימון הפיזי אל בית המכס אשדוד. המכס חלק על טענה עובדתית זו, וטען כי הרשימון הפיזי, יחד עם תעודת המקור, נמסרו לו רק ביום 1.11.07. בכל מקרה, אין מחלוקת כי גם במעמד המסירה הפיזית סווגו הטובין ברשימון הייבוא שהוגש כ"סוג 1 - רגיל", דהיינו בסיווג המטיל חובת תשלום מכס. 

לאור העובדה כי הן ברשימון הלוגי והן ברשימון הפיזי סווגו הטובין ככאלה שאינם זכאים להעדפת מכס, שילמה בעדם החברה מכס בסך של כ-300,000 ₪. החברה פנתה לבית המכס, וביקשה לקבל את המכס ששולם בחזרה, אולם בקשה זו נדחתה על ידי שתי ועדות חריגים, ועל כן לא נותרה בידה ברירה אלא להגיש תביעה כספית לבית משפט השלום בבית שמש. 

במחלוקת העובדתית, הנוגעת למועד מסירת הרשימון הפיזי על מסמכיו, ניתח בית המשפט את חומר הראיות, ופסק לטובת המכס, בקבעו כי זה הומצא רק ביום 1.11.07 – 20 יום לאחר שחרור המשלוח מפיקוח המכס.  

על אף זאת, טענה החברה, כי הטובין נשוא התביעה יוצרו בפועל בארצות הברית, ועל כן זכאים באופן מהותי ליהנות מהטבת המכס. על פי עמדה זו, עומד המכס על קוצו של יו"ד, ונתפס לליקויים טכניים שאינם מהותיים. טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט על הסף: "תעודת התנועה מהווה חלק ממערכת מפורטת ומסועפת של הסכמים בינלאומיים המושתתים על הסתמכות בין המדינות השונות, כאשר הסתמכות כזאת מייתרת את הצורך לערוך חקירה ובירור בדבר מקורם של הטובין ועמידתם בתנאים להעדפת מכס. דווקא בשל הסתמכות זו חשוב להקפיד על הכללים שנקבעו. נפסק בהקשר דומה, בהתייחס לתעודת תנועה שהיא מקבילתה של תעודת המקור בהסכמים בין ישראל לבין הקהילה האירופית, כי התעודה היא מסמך קונסטיטוטיבי המקים את הזכות לקבלת פטור ממכס (ת"א מחוזי חיפה 960/02, קליאופטרה נגד מדינת ישראל אגף המכס). כך שנקודת המוצא היא שבלא תעודת המקור זכותה של התובעת להעדפת המכס לא קמה, ואין מדובר בעניין טכני קטנוני."  

חיזוק להנמקה זו מצא בית המשפט בכך שתעודת המקור הונפקה על ידי היבואן רק לאחר התרת הטובין מפיקוח המכס, ובכך שממילא שגה עמיל המכס בהגדרת  תהליך ההתרה כולו, כשסיווג את הטובין כ"סוג 1 – רגיל", ולא כטובין הזכאים להעדפת מכס, וזאת הן ברשימון הלוגי מיום 10.10.07 והן ברשימון הפיזי מיום 1.11.07, "כך שהתקלה בהתנהלותה של התובעת הייתה שיטתית, כפולה ומשולשת. היא חזרה על עצמה לא רק בהימנעות מצירוף התעודה אלא באי קיומה של תעודה כלל במועד הרלוונטי, בסיווג שגוי של ההליך שאינו נובע מהעדר התעודה, ובחזרה על הסיווג השגוי גם בהמשך, בהגשת הרשימון הפיזי, על אף שבאותו מועד הוגשה גם תעודה המקור." 

טענתה החלופית של החברה הייתה, כי ועדות החריגים הפעילו באופן לקוי את שיקול דעתם, לא שקלו את השיקולים הנכונים והחלטותיהן מוטעות. גם טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט, בנימוק כי לא נפל פגם פרוצדורלי בהתנהלות המכס: "התובעת קיבלה את יומה בשתי ועדות חריגים שדנו בטענותיה ודחו אותן בהחלטות מנומקות לגופו של עניין. באשר למדיניות, היא נקבעת על ידי הרשות המנהלית ולא על ידי בית המשפט. עמדתה של הנתבעת מצביעה על כך שקיימת מדיניות קבועה וברורה, הבאה לביטוי בהפעלת שיקול דעת במקרים המתאימים. במקרה הנדון הביאה המדיניות לדחיית טענותיה של התובעת. לא הוכח כי המדיניות אינה סבירה או שהנתבעת נהגה כלפי התובעת בשונה מהמדיניות הנוהגת או באופן פסול. בנסיבות אלו, אין עילה להתערבות בית המשפט במדיניות הנתבעת".  

לסיום, נזף בית המשפט בחברה, על כך שהאשימה את המכס בקלקלתה ("אני מוצאת טעם לפגם גם בניסיונה של התובעת להטיל את האחריות לנזקיה דווקא על הנתבעת, בשעה שאין כלל מחלוקת על כך שמקור התקלה בשרשרת של טעויות אצל התובעת או הפועלים מטעמה"), דחה את התביעה במלואה, וחייב את החברה בהוצאות משפט בסך 10,000 ₪. 

 [ת"א (בי"ש) 1201-08 קומסקו בע"מ נ' מדינת ישראל - רשות המסים - אגף המכס, פסק דינה של כב' השופטת חגית מאק קלמנוביץ מיום 22.4.14. את החברה היבואנית ייצג עו"ד גיל נדל, ואת רשות המסים – עו"ד חגי דומברוביץ מפרקליטות מחוז ירושלים].