אחריות ספק זר בתנאי Ex-Works

יבואן ישראלי רכש ארבע מלגזות מחברת Linde Material Handling GmbH הגרמנית. המטען, אשר בוטח על ידי חברת הפניקס, הומכל במפעל הספק, והוטען על אניה בנמל ברמן. כשהגיע ארצה, התגלה במכולה חוסר של שתי מלגזות. הפניקס שילמה ליבואן המבוטח את תגמולי הביטוח, ולאחר מכן נכנסה בנעליו, והגישה תביעת שיבוב נגד הספק הזר.  

מכיוון שלבית המשפט הישראלי אין סמכות שיפוט אוטומטית כנגד נתבע זר, נדרש התובע להגיש לבית המשפט בקשה להיתר המצאה של כתב התביעה לחו"ל, במסגרתה עליו לפרט מכוח איזו תקנה, בתקנות סדר הדין האזרחי, יכול בית המשפט הישראלי לקנות סמכות שיפוט על הנתבע הזר, וכן להראות כי הפורום הנאות לבירור התובענה הוא בישראל. 

הפניקס הגישה, אפוא, בקשה כזו נגד הספק הזר, וההיתר ניתן לה. לאחר שקיבל את כתב התביעה לידיו, הגיש הספק הזר בקשה לביטול היתר ההמצאה, שניתן – כרגיל בבקשות מעין אלה -  במעמד צד אחד. לטענתו, הפניקס לא הראתה כל עילת תביעה נגדו, וזאת לאור העובדה שהסכם המכר בינו לבין היבואן נעשה בתנאי Ex-Works. על פי תנאי מכר אלה, נעשית מסירת הממכר בשער מפעל המוכר, ומרגע המסירה נושא הקונה במלוא האחריות לממכר. בכתב התביעה שהוגש, טענה הפניקס כי לאחר שהמשאית הנושאת את המלגזות יצאה את שער המפעל, גנב מאן דהוא מתוך המשאית את שתי המלגזות החסרות. יוצא, כי הטענה העיקרית נגד הספק הזר אינה כי הוא לא הוציא את כל ארבע המלגזות משער מפעלו, אלא כי התרשל בכך שהמכולה לא נחתמה בסגר, ולטענתו – לאור תנאי המכר - טענה זו אינה מקימה לפניקס כל עילת תביעה כלפיו.  

טענה נוספת שהעלה הספק הזר הייתה, כי בתעודות ההובלה היבשתית נאמר מפורשות כי תנאי ההובלה כפופים לאמנת CMR, שהנה אמנה להובלה בינלאומית ביבשה. סעיף 17 לאמנה קובע באופן חד משמעי, כי האחריות לכל אובדן שיחול לאחר שהמוביל לקח את הטובין תהיה על המוביל ועליו בלבד, וגם מטעם זה אין לפניקס כל עילת תביעה נגדו. זאת ועוד, סעיף 32 לאמנה קובע תקופת התיישנות של שנה אחת ביחס לתביעות שעילתן בהובלה הכפופה לתנאי האמנה, והתביעה שבענייננו התיישנה זה מכבר. עוד קובעת האמנה, כי סמכות השיפוט במקרה הנדון נתונה לבית המשפט הגרמני, וגם מטעם זה יש לבטל את היתר ההמצאה שניתן. 

בית המשפט דחה את כל טענות הספק הזר הנובעות מהאמנה, בקבעו כי "אמנת CMR מכילה הוראות בדבר הנפקת שטרי מטען ותנאי הגבלת אחריות למוביל. לפיכך, תחולתה היא ביחסים שבין מקבל המטען לבין המוביל היבשתי אשר מוביל את המטען. אין בתנאיו כדי להגביל אחריותו של ספק המטען, כפי שנטען במקרה שלפנינו". 

בנוסף, חמק בית המשפט מדיון משפטי בשאלת תנאי ההובלה Ex-Works, וזאת על אף שעקרונית, ובהעדר מחלוקת עובדתית, כדאי וראוי היה לקיים דיון כזה. את החלטתו זו תמך בית המשפט בנימוק לקוני, לפיו מדובר בשלב מקדמי של ההליך המשפטי. התוצאה היא, כי הספק הזר, שלכאורה עומדות לו טענות חזקות בנוגע לעילת התביעה נגדו, ייאלץ, על כורחו, לנהל הליך משפטי בישראל. 

 [תא (ת"א) 45406-02-14 Linde Material Handling GmbH נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ, החלטתה של כב' השופטת נועה גרוסמן מיום 4.1.15. הספק הזר יוצג על ידי עו"ד דן סלע, וחברת הפניקס יוצגה על ידי עו"ד אילן אורלי].