המכונית המגויסת

בני הזוג אבו חרשיק ביקשו לייבא ארצה, ביבוא אישי, רכב מסוג מרצדס. לשם כך, הם פנו לחברת אלדור בע"מ, שהנה סוכנות המתמחה בייעוץ ליבוא אישי של רכב, וכרתו עמה הסכם, לפיו בתמורה לסכום קצוב ומוסכם של 330,000 ₪, תטפל עבורם הסוכנות ביבוא הרכב מחו"ל, כאשר הסכום הנ"ל יכלול את רכישת הרכב בחו"ל, עלויות ההובלה, תשלום המסים, שחרור מהנמל ותקינות הרכב.  

אלדור קיבלה את מלוא התמורה לידיה מבני הזוג, ולאחר מכן פנתה לסוכנות המכס אולקרגו לוגיסטיקס, בבקשה לטפל בשחרור הרכב מהמכס. במסגרת זו, מסרה אלדור לסוכנת המכס את רשימון היבוא של הרכב, הרשום על שם הגב' אבו חרשיק, וכן ייפוי כוח החתום על ידה, ואשר מסמיך את סוכן המכס לטפל עבורה בשחרור הרכב מהמכס. סוכן המכס הודיע לאלדור שעבור שחרור הרכב מהמכס יש לשלם סך של 132,174 ₪ עבור מס קניה מע"מ ואגרות, וכן את עמלת עמילות המכס, בסך של כ-7,000 ₪ נוספים. אלדור מסרה, אפוא, לסוכן המכס שיק דחוי לכיסוי התשלומים השונים לשחרור הרכב מהמכס, ומיד לאחר מכן שילם סוכן המכס, מכיסו, את הסך של 139,185 ₪ בגין תשלומי מיסים, הוצאות השהייה ואחסנה הנוגעים לרכב, מתוך הנחה שהשיק של אלדור ייפרע, וכך יושב לו כספו. דא עקא, שהשיק של אלדור לא נפרע, ומנהלה, אמיל לחזיאל, נעלם כלא היה.  

בסמוך לאחר מכן, כאשר ביקשו בני הזוג אבו חרשיק לשחרר את הרכב מפיקוח המכס, התנה סוכן המכס את השחרור בהשבת הסך 139,185 ₪ ששילם עבור שחרורו. בני הזוג אבו חרשיק, שכבר שילמו, כאמור, את מלוא הסכום המוסכם לאלדור, סירבו לשלם בשנית גם לסוכן המכס.  

בהתאם לכך, הגישו בני הזוג תביעה למתן צו עשה נגד סוכן המכס, אשר יורה לו לבצע לאלתר את כל הפעולות הנדרשות לצורך שחרור הרכב מהמכס, בטענה שהם שילמו את כל תמורת הרכב לאלדור, וכל מערכת היחסים בין שתי החברות אינו מעניינם. סוכן המכס הגיש אף הוא תביעה שכנגד, הן נגד בני הזוג חרשיק והן נגד חב' אלדור ומנהלה, לתשלום הסך 143,935 ₪ הכולל את הסכומים ששילם עבור שחרור הרכב מהמכס, את עמלת עמילות המכס וכן דמי אחסנה מאז הגעת הרכב ארצה. 

חברת אלדור ומנהלה לא התגוננו בפני התביעה שכנגד, ועל כן ניתן נגדם פסק דין בהעדר הגנה, המחייב אותם בתשלום סכום התביעה שכנגד. לאחר מכן, נפנה בית המשפט לברר את התביעה העיקרית שהגישו בני הזוג חרשיק נגד סוכן המכס, וכן את התביעה שכנגד שהגיש סוכן המכס נגדם. 

בית המשפט הרחיב את הדיבור על עבודתו של סוכן המכס, והגיע למסקנה כי בנסיבות העניין פעל סוכן המכס בשם בני הזוג חרשיק ועבורם, כאשר חברת אלדור הייתה שלוחתם של בני הזוג במערכת היחסים שבינם ובין הסוכן. נקבע, כי כאשר עמיל המכס מבצע את עבודתו, ומשלם, בין היתר, אם הסכומים שדרשו רשויות המכס, הוא משביח את הטובין המיובאים, שכן שווים לאחר תשלום המסים עולה על המחיר ששולם עבורם בעת הרכישה בחו"ל ועלות ההובלה, כך שלאחר פעולותיו של עמיל המכס - הטובין שווים יותר.  

חוק חוזה קבלנות קובע, כי חוזה קבלנות הוא חוזה לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובדו של המזמין. סעיף 1 לחוק סוכני המכס קובע, בהגדרת "עמיל מכס", כי עמילות מכס היא מתן שירות. לכן, קבע בית המשפט, אין כל קושי לכלול את שירותו של עמיל המכס כעבודה קבלנית למתן שירות, עליה חל חוק חוזה קבלנות. סעיף 5 לחוק חוזה קבלנות קובע כי לקבלן תהא זכות עיכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עסקת הקבלנות.  

לפיכך, הגיע בית המשפט למסקנה הסופית, לפיה "עסקת הקבלנות במקרה שבפנינו הייתה פעילות עמילות המכס ומימון קצר מועד בתשלום הכספים שהיו דרושים לשחרור הרכב. על כן יש לנתבעת את זכות העכבון ברכב לצורך הבטחת תשלום הסכומים ששילמה למכס... משיש לנתבעת זכות עיכבון בנכס, שהובטחה בתנאים שהתנה בית המשפט בסעד הזמני לשחרור הרכב, אזי רשאית היא לעכב אותו תחת ידיה עד לתשלום כל הסכומים ששילמה עבורו".  

סוף דבר, בני הזוג אבו חרשיק חויבו לשלם לסוכן המכס את הסכום שנתבע על ידו בתביעה שכנגד, בתוספת הוצאות משפט בסך של 15,000 ₪.  

[ת"א (רמ') 54126-06-13 איובי רנדה אבו חרשיק נ' חברת אולקרגו לוגיסטיקס סרביסס בע"מ, פסק דינו של כב' השופט זכריה ימיני מיום 21.5.15. בני הזוג אבו חרשיק, יוצגו על ידי עוה"ד תמיר סולומון, וסוכן המכס יוצג על ידי עוה"ד אורלי גלר ותומר פרסלר].