ערעור על פסק דין חלקי בעניין סיווג טובין - בתום ההליך כולו

 

היבואנית פרמה גורי בע"מ הגישה לבית המשפט המחוזי תביעה נגד רשות המיסים, ובה טענה כי בשל סיווג שגוי של מוצר המיובא על ידה, "רסקיו רמדי", היא שילמה ומשלמת מס קניה ביתר. במסגרת התביעה, ביקשה היבואנית כי בית המשפט יצהיר שסיווגו הנכון של המוצר לפי צו תעריף המכס הוא כזה המקנה לה פטור ממס קניה, וכי כפועל יוצא מכך יוחזרו לה הסכומים ששולמו ביתר, וישולם לה פיצוי בגין נזקיה.  

לאור תיקון צו תעריף המכס, שנערך לאחר הגשת התביעה, במסגרתו הוסף לו פרט מכס חדש המתאים לסיווג המוצר נשוא התביעה, הודיעו הצדדים לבית המשפט כי המחלוקות ביניהם הצטמצמו, והן מתייחסות עתה רק לעבר. כפועל יוצא מכך, הגיעו היבואנית ורשות המיסים להסכמה דיונית, לפיה תחילה ידון בית המשפט בשאלת הסיווג ובטענת ההתיישנות שהעלתה רשות המיסים, ובשלב שני תידון שאלת הנפקות הכספית.  

ביום 13.12.11, בהחלטה שהוכתרה "פסק-דין חלקי והחלטה", קיבל בית המשפט המחוזי את טענת היבואנית, כי הסיווג המתאים למוצר פטור ממס קניה, אולם במישור ההתיישנות קיבל את עמדת רשות המיסים.  

על פסק-הדין החלקי (בהיבט ההתיישנות) הגישה היבואנית ערעור לבית המשפט העליון, והוא נקבע לדיון בדצמבר 2013. בינתיים, ביום 2.12.12 ניתן פסק-דין סופי על-ידי בית המשפט המחוזי, בו נקבע כי יש למחוק את מה שנותר מן התביעה, באופן שלאחר סיום ההליכים בבית המשפט העליון ניתן יהיה להגיש תביעה עדכנית, שתכלול את כל מה שעוד יעמוד על הפרק.  

בהמשך לכך, ומכיוון שעל פי תקנות סדר הדין האזרחי, רשאי בעל דין לערער על החלטות ביניים במסגרת הערעור על פסק הדין הסופי, ולאו דווקא בסמוך לאחר מתן החלטת הביניים, הגישה רשות המיסים, לאחר פרסום פסק הדין הסופי מיום 2.12.12, ערעור הן על פסק-הדין החלקי והן על פסק-הדין הסופי. היבואנית הגישה בקשה לסילוק הערעור על-הסף, בנימוק שהמועד להשיג על נושא סיווג המוצר, שהוכרע בפסק-הדין החלקי מיום 13.12.11, כבר חלף.   

רשם בית המשפט העליון דחה את בקשת הסילוק על הסף, בקבעו כי לאור ההסכמה הדיונית שאליה הגיעו הצדדים, צומצמה גם נפקות הסעד ההצהרתי שהתבקש בכתב התביעה, ולמעשה נוצר מצב, הדומה במהותו הדיונית לתביעות נזיקין, שבהן ההליך מפוצל לשלב האחריות ולשלב הנזק. במקרים כאלה, ההחלטה בעניין האחריות נחשבת "החלטת ביניים" ולא "פסק-דין חלקי", ועל כן הייתה רשות המיסים רשאית להמתין עם הגשת הערעור עד למתן פסק הדין הסופי בתביעה.  

לסיום, וכפועל יוצא מדחיית בקשתה לסילוק הערעור על הסף, חייב בית המשפט העליון את היבואנית בתשלום הוצאות משפט בסך 2,500 ₪.  

[ע"א 463/13 מדינת ישראל נ' פרמה גורי, פסק דינו של כבוד הרשם גיא שני מיום 10.3.13. רשות המיסים יוצגה על ידי פרקליטות המדינה, היבואנית יוצגה על ידי עו"ד גיל נדל].