Annulment of Unduly Disadvantageous Conditions in a Contract to Open a Current Account (Article in Hebrew).

ביום 10.06.04 ניתן בבית-הדין לחוזים אחידים בירושלים פסק דין מקיף ורחב יריעה במסגרתו ביטל ושינה בית הדין תנאים מקפחים בחוזה חשבון עובר ושב האחיד של בנק לאומי. חוזה זה הינו אחד החוזים הנפוצים והמשמעותיים ביותר ללקוחות הבנקים ויש לו השלכה רחבת היקף במערכת הבנקאות. הביטולים והשינויים של הוראות מקפחות בחוזה נבעו מתוך הכרה בחשבון העו"ש כחשבון המרכזי במערכת הבנקאות, אשר חיוניותו באה לידי ביטוי בחוק הבנקאות, התשמ"א – 1981. בפועל, באמצעות חוזה זה, מקבלים רוב השכירים במשק את שכרם ולמעשה הציבור בישראל רובו ככולו נזקק לחשבון זה לצורך הניהול היום יומי של פעולותיו הכספיות.
בית הדין קבע בפסק דינו כי ישנם סעיפים מקפחים בחוזה העו"ש והורה בפסק דינו על ביטולם ו/או שינויים של סעיפים רבים בחוזה.
להלן בקליפת האגוז מקצת מהסעיפים שקבע בית הדין, כי הינם סעיפים מקפחים  :
ההוראה בחוזה אשר קושרת את הלקוח, לגבי חשבונות שייפתחו על-ידיו בעתיד, לתנאי החוזה הנוכחי: הרציונל לביטול הסעיף הינו בשל היות הסעיף מגביל באופן בלתי סביר את יכולתם של הלקוחות לעצב את החוזים אשר ייחתמו על-ידיהם בעתיד בהתאם לצורכיהם ותוך התחשבות בשינויים בסביבה העסקית או בתחומי החיים האחרים אשר התרחשו מאז פתיחת החשבון הראשון.
הוראה נוספת בחוזה שנמצאה מקפחת, מעניקה לבנק זכות לבטל את מסגרת האשראי של הלקוח על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק. בפסק הדין נקבע, כי כאשר מדובר בחוזה המעניק ללקוח מסגרת אשראי לתקופה קצובה, הכלל צריך להיות שעל הבנק לכבד את חוזה האשראי, ועליו להימנע מלבטלו או לשנותו אלא במקרים חריגים.
להלן נמנה מספר הוראות נוספות בחוזה שנמצאו מקפחות:
הוראה המאפשרת לבנק להקדים ביצוע חיובים, בניגוד להוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), תשנ"א1990-;
סעיף המתייחס להיקף חובת השמירה על פנקסי שיקים, המוטלת על הלקוח;
סעיף הפוטר את הבנק, בהיעדר התרשלות, מאחריות בגין גניבה, השמדה או השחתה של שטרות או שיקים, לביטחון או לזכות החשבון, ומטיל על הלקוח את נטל ההוכחה בדבר התרשלות הבנק במקרים של אובדן או נזק לשטרות או שיקים שנמסרו לביטחון;
סעיף הקובע את היותם של רישומי הבנק ראיה לכאורה;
סעיף בו מאשר הלקוח כי קרא את החוזה וכי הוא מסכים לתנאיו;
סעיפים המעניקים לבנק פטור מאחריות למעשים  הנובעים מהוראות טלפוניות או הוראות פקסימיליה, או מפעולות של צד שלישי וכיו"ב ומטילים את הנטל על הלקוח להוכיח, בכל מקרה, כי  התרשלות הבנק היא שגרמה לביצוע חלקי או ביצוע בקרוב של הוראות טלפוניות שניתנו ע"י הלקוח.
לסיום, נציין כי סעיפים דומים קיימים גם בחוזי העובר ושב של בנקים אחרים מלבד בנק לאומי. לפיכך, ניתן להניח כי הפיקוח על הבנקים, ידרוש יישום של פסק דין זה גם בחוזים של תאגידים בנקאיים אחרים. הדעת נותנת כי בחודשים הקרובים יגרום  פסק דין זה לטלטלה במערכת החוזים של המערכת הבנקאית בישראל, והכל בכפוף לאפשרות של שינויים מסויימים שיחולו בעתיד, בעקבות ערעור לבית המשפט העליון, אשר בנק לאומי הודיע כי בדעתו להגיש.