Amendments to the Appreciation Tax Law and their effect on the sale of dwellings (Article in Hebrew).

בחודש האחרון תוקן חוק מס שבח ובמסגרת זו נערכו בו  שני שינויים משמעותיים. תיקון אחד, הינו במסגרת הוראת שעה, קובע מספר הוראות שמטרתן להגדיל את מלאי הדירות הפנוי בישראל.

 

התיקון השני, מבצע מהפכה בתשלום המס ובדרך הדיווח בגין עסקאות נדל"ן, כפי שיפורט להלן:

בין עיקרי הוראת השעה להגדלת מלאי הדירות בישראל יינתן פטור ממס שבח על מכירת שתי דירות שתתבצע בין 1.1.2011 לבין 31.12.2012הפטור יינתן לדירות שמחירן עד 2.2 מיליון ש"ח. פטור זה מתווסף לכל פטור נוסף הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין.
 

עוד קובעת הוראת השעה כי מס הרכישה על מי שרוכש דירה שנייה יועלה באופן משמעותי: על חלק השווי עד מיליון ש"ח ישולם מס שבשיעור 5%, על 2,000,000 ש"ח הנוספים ישולם מס בשיעור 6% ומעבר לסכום של 3,000,000 ש"ח שיעור המס יעלה ל- 7%. לעומת זאת, הפטור ממס רכישה לרוכש דירה יחידה יורחב ל- 1.35 מיליון ש"ח.
 

בהוראת השעה נקבע מנגנון נוסף, אשר מטרתו להפחית את שיעור מס השבח על מכירת קרקעות המיועדות לבנייה למגורים. הפטור מותנה בכך שיושלמו 8 יחידות דיור על המקרקעין תוך 36 חודשים ממועד המכירה.
 

התיקון השני בחוק, אשר מועד תחילתו הוא ב- 31.3.2011 מחולל מהפכה במועדי תשלום המס ובהליכי השומה. תכליתו של התיקון הינה לקצר, לייעל ולפשט את תהליכי המיסוי של עסקאות הנדל"ן.

 

להלן עקרי תיקון החוק:
 

ניכוי מס במקור - הקונה יקבל אישורי מס לצורך השלמת רישום העסקה אף לפני שהחלו הליכי השומה, כנגד הפקדת אחוזים מסכום התמורה בעסקה, כדלקמן: הקונה יהיה מחויב לשלם סך השווה ל-15% מהתמורה על חשבון מס השבח של המוכר (7.5% במידה ומדובר בנכס אשר נרכש אחרי 7.11.2001)‏. החובה לתשלום המקדמה חלה כאשר שולמו למוכר מעל 40% מהתמורה והניכוי בוצע מתוך חלק התשלום העולה על 40% מהתמורה, עד גובה הניכוי הדרוש. לאחר ביצוע התשלום הנ"ל הקונה יהיה זכאי לקבל את אישורי המס באופן מיידי. חשוב לציין כי מנגנון זה אינו חל ביחס לדירות מגורים אשר נדרש בגינן פטור ממס לפי חוק מיסוי מקרקעין.
 

כמו כן נקבע בתיקון לחוק מסלול הצהרה מורחב, שיביא לכך שכל הפרטים הנדרשים יהיו בפני הרשות כבר בשלב הראשוני של הדיווח : פרטי הזכות; פרטי העסקה; תמורת מכירת הזכות ויום המכירה; תמורת הרכישה ויום הרכישה; ניכויים ותוספות; סכום המס ודרך חישובו; זכאות לפטור או הנחה. ‏
 

התקופה העומדת למנהל לעשיית שומה סופית קוצרה ל- 8 חודשים. בתוך תקופה זו רשאי המנהל לאשר את השומה העצמית, או לקבוע שומה לפי מיטב השפיטה, אם לדעתו ההצהרה אינה נכונה. ‏
 

חובת תשלום המס שאינו שנוי במחלוקת בהליכי השגה וערר - עד לתיקון זה, תשלומי המס הושהו עד לסיום הליכי ההשגה והערעור בין מנהל מס שבח לנישומים. בהתאם לתיקון החדש, יש לשלם תוך פרק זמן קצר את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, גם אם הוגשו השגה או ערעור על השומה.‏