More on the case law regarding “intellectual property procedure” in customs (Article in Hebrew).

החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה שניתנה לאחרונה (17.6.07, במסגרת בש"א (חי') 3431/07  Interbational Inc. ויקום ואח' נ' עולם הצעצוע צפון (2003) בע"מ ואח')  עומדת בסתירה לסעיף 200א בפקודת המכס, ואף בסתירה לפסיקות קודמות של בית משפט השלום בנצרת באותו עניין.

סעיף 200א לפקודת המכס קובע, כי כאשר מיובאים לישראל טובין אשר עולה החשש כי הם מפרים זכויות קניין רוחני (חיקוי או זיוף), הטובין יעוכבו בידי המכס ויישארו מעוכבים, רק אם הטוען כי הטובין מפרים זכויות קניין רוחני יגיש לבית המשפט תביעה בתוך 10 ימים ממועד בו נודע לו על העיכוב, וכן יפקיד ערבות בנקאית בידי המכס לצורך שיפוי בעל הסחורה שעוכבה, למקרה ויסתבר כי העיכוב לא היה כדין. באם בעל הזכויות לא ממלא אחר תנאים אלו, על מנהל המכס לשחרר את הטובין.

בענייננו, עיכב המכס סחורה שיובאה ע"י חברה ישראלית, מתוך החשש כי הסחורה מפרה סימני מסחר של חברה זרה. החברה הזרה לא עמדה בתנאי סעיף 200א (קרי: לא הגישה תביעה בתוך 10 ימים ולא הפקידה ערבות בנקאית), ומשתבעה החברה הישראלית את החזרת התפוס, ביקשה החברה הזרה להצטרף להליך ולטעון טענותיה. בית המשפט המחוזי בחיפה אישר את בקשת ההצטרפות תוך הפנייה לנוהל אשר מופעל ע"י מנהל המכס, לפיו כאשר מדובר ב"משלוח קטן", גם באם בעל הזכויות אינו ממלא אחר תנאי הסעיף (הגשת תביעה בתוך 10 ימים והפקדת ערבות בנקאית), רשאי מנהל המכס להמשיך ולעכב את הטובין.

החלטה זו עומדת בסתירה להחלטות קודמות של בית משפט השלום בנצרת:

במסגרת בש"א (נצ') 1420/07 צבי זנטקובסקי נ' מדינת ישראל-רשות המסים-אגף המכס (החלטה מיום 13.5.07), נטענה טענת הפרת זכויות קניין רוחני. בית משפט השלום קבע כי סעיף 200א לפקודת המכס מהווה הסדר ייחודי מבחינת הסדרת זכויות הקניין הרוחני בייבוא, ומשלא מילאה חברת פרוקטר אנד גמבל את תנאי הסעיף (לא הגישה תביעה בתוך 10 ימים ולא הפקידה ערבות בנקאית), הרי שמנהל המכס חייב לשחרר את הסחורה. עוד קבע בית המשפט כי נוהל "משלוח קטן" אשר נקבע ע"י מנהל המכס ולפיו כאשר מדובר במשלוח שאינו בהיקף גדול, פטור בעל הזכויות מהגשת תביעה והפקדת ערבות - אינו חוקי, ואינו יכול לגבור על תנאי סעיף 200א שהינה חקיקה ראשית.

החלטה זו באה בעקבות החלטה דומה בת.א. (נצ') 1003/06 אורגל יצחק נ' מדינת ישראל/האוצר - אגף המכס ומע"מ (החלטה מיום 14.11.06).

להשלמת התמונה ייאמר, כי בית המשפט המחוזי בחיפה לא התייחס להחלטות קודמות אלו של בית משפט השלום בנצרת, ומשלא עשה כן, ניתן להסיק כי החלטות אלו לא היו בידיעתו עת נתן החלטתו זו.
 

לנוכח הערה זו ניתן לומר כי "המילה האחרונה" בעניין נוהל קניין רוחני טרם ניתנה.