Minor Import Offences and Strict Punishment (Article in Hebrew).

לאחרונה פורסמה על ידי משרד התמ"ת טיוטת נוהל אשר נועדה להסדיר את פעילותה של הוועדה המייעצת לעניין כופר כסף, ואת השיקולים אשר ינחו אותה בבואה להחליט על גובה הכופר אותו היא תמליץ להטיל בגין עבירות על פקודת היבוא והיצוא. נוהל זה, במידה והוא יאושר, נועד להחליף את הנוהל אשר פורסם ביום 20.8.03 על ידי משרד התמ"ת בנושא, ואשר קבע שיעורים שונים של כופר בגין עבירות על פקודת היבוא והיצוא

עיון בהוראות הנוהל המוצע מגלה כי משרד התמ"ת בחר לנקוט ביד קשה במיוחד כנגד יבואנים החשודים בהפרה של הוראות חוקיות היבוא, תוך קביעה כי בגין הפרה ראשונה של הוראות חוקיות היבוא יוטל על יבואנים כופר בשווי של 5% משווי הטובין, בגין ההפרה השלישית יוטל כופר בשיעור של 50%, בגין ההפרה השישית יוטל כופר בשיעור של 300%, והחל מהפרה השביעית לא יומרו העבירות בכופר, אלא יוגשו כתבי אישום

יש לציין, כי גישה נוקשה זו עומדת בסתירה לרפורמות אשר יצאו לאחרונה תחת ידו של משרד התמ"ת, ואשר נועדו להקל על יבואנים בהקשר של דרישות חוקיות היבוא. נזכיר, כי ביום 1.6.05 נכנסה לתוקף הרפורמה בבדיקות התאמה לתקן של טובין מיובאים, אשר אפשרה ליבואנים לייבא סוגים מסוימים של טובין ללא המצאת אישור מכון התקנים לרשות המכס בעת שחרור הטובין, וכי בחודש יולי השנה צפוי להיכנס לתוקף צו יבוא חופשי, התשס"ו- 2006, במסגרתו נקבעו מספר הקלות כמו ביטול חובת הרישוי על יבוא ממספר מדינות אשר אינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ביטול חובת סימון "סוג א" בחשבון הספק, והוצאת עשרות מוצרים מחובת רישוי

חרף גישה ליברלית ומבורכת  זו של משרד התמ"ת בנושא דרישות חוקיות היבוא,  נעשה כעת ניסיון להחיל נוהל עבודה בדבר הטלת כופר בעבירות על חוקיות הייבוא, אשר מתעלם לחלוטין מאופי "העבירות" הנידונות בוועדה המייעצת, ומהיקפן. הנוהל המוצע החדש אינו מבדיל בין יבואן המייבא טובין בהיקפים גדולים לבין יבואן המייבא טובין בהיקפים קטנים, אינו נותן ביטוי לחומרת העבירה או לנסיבות המקרה, דבר  אשר עלול להביא לתשלומי כופר עצומים, באופן לא מידתי למהות העבירה ונסיבות המקרה

כידוע, פעמים רבות מגלה יבואן כי לטובין אשר יובאו על ידו לא צורף אישור מתאים, וזאת משלל סיבות אפשריות, החל ממחלוקת כנה עם משרד התמ"ת בדבר עצם החובה לצרף את האישור ועד להשמטה בתום לב. במצב דברים זה, מחויב היבואן להמציא את האישור הנדרש כתנאי לשחרור הטובין מפיקוח המכס, כאשר אי המצאת האישור תמנע את שחרור הטובין. הווה אומר, הטובין המיובאים בכל מקרה לא ישוחררו ללא קבלת האישורים הנדרשים. בהתאם להוראות הנוהל המוצע, חרף המצאת האישור וחרף תום ליבו של היבואן, יידרש האחרון לשלם כופר כסף שיכול להגיע לסכום נכבד ביותר, ולאחר מספר מקרים, אף לעמוד בפני כתב אישום פלילי
 

הדבר מקבל משנה תוקף מקום בו עסקינן ביבואנים המייבאים טובין בהיקפים גדולים, אשר דורשים אישורי יבוא שונים. היות ובשל מורכבות דיני היבוא טעויות ביבוא הינן דבר שכיח, יבואנים גדולים שכאלה צפויים להגיע במהרה למצב בו בגין כל טעות, קטנה ותמת לב ככל שתהיה, הם יאלצו לשלם כופר כסף בסכומים עצומים, ולאחר מספר "הפרות", אף לעמוד בפני אישום פלילי. כך, יבואן אשר מייבא משלוח בשווי של 1,000,000 ₪, ועובר "עבירה" ראשונה יידרש לשלם 5% משווי הטובין, קרי 50,000 ₪, בעוד שיבואן אחר, המייבא טובין בשווי 100,000 ₪, ואשר עובר את אותה עבירה, יידרש לשלם כופר בגובה של 5,000 ₪ בלבד. בעבירה השלישית יאלץ אותו יבואן לשלם כופר בגובה של 500,000 ₪, בעוד שהיבואן האחר יידרש לשלם בגין אותה עבירה כופר של 50,000 ₪, וכן הלאה

היות ובעל הטובין צריך להסכים לתשלום הכופר המוטל עליו, שכן אין המדובר בהכרעה שיפוטית של בית משפט, עלול להיווצר מצב אבסורדי בו יבואנים יהיו אנוסים לשלם סכומי עתק "בהסכמה", בגין הפרות פשוטות של הוראות חוקיות היבוא, כתנאי לשחרור הטובין מפיקוח המכס. במצב דברים זה, לא יהיה ליבואנים מנוס אלא מלפנות לבתי המשפט על מנת שיורה לבתי המכס השונים לשחרר את הטובין,  מבלי לשלם את הכופר המוצע

חשוב להדגיש, כי מדובר בטיוטת נוהל בלבד, אשר הופצה למספר גורמים לצורך קבלת הערות, ואין המדובר בנוסח סופי ומוגמר. נציין, כי עם פרסום הנוסח המוצע החל איגוד לשכות המסחר לפעול מול הגורמים המתאימים במשרד התמ"ת בניסיון לבטל את רוע הגזירה, וכי הנושא עדיין נמצא בטיפול לשכת המסחר. יש לקוות, כי משרד התמ"ת יבין את ההשלכות החמורות אשר יהיו על ציבור היבואנים במידה ונוהל זה יאושר, ויפעל לשנותו