Imposition of Anti-Dumping Levy and Equalization Levy - Not the End of the Road (Article in Hebrew).

התעשייה המקומית פועלת במקרים של יבוא בלתי הוגן (יבוא במחירי היצף, או במחיר נתמך על ידי ממשלה זרה) כדי לקבל הגנה ממשלתית בצורת היטל היצף או היטל משווה, שהינם שווי ערך למכס מגן

 

גם כאשר מוטלים אותם היטלים לתקופה ממושכת של מספר שנים, אין הדבר מהווה סוף פסוק מבחינת הגופים המייצאים את הטובין לישראל או המייבאים את הטובין לארץ. קיימות מספר דרכים להתגבר על היטלים אלה

 

הדרך הראשונה הינה בחינה מחדש של ההיטל. לפי ס' 32כה לחוק היטלי סחר, תשנ"א- 1991 צד המעוניין כי תוקף היטל ייבחן מחדש, רשאי להגיש לממונה בקשה מנומקת, בכתב, לבחינה מחדש. אופציה זו נועדה למנוע מצב בו הנתונים אשר קדמו להגשת התלונה אינם זהים לאלו שקיימים בפועל לאחר הטלת ההיטל ובעצם הטובין אינם מיובאים עוד בהיצף. החוק קובע כי בקשה מסוג זה תוגש רק לאחר שחלפו 12חודשים מיום כניסתו של ההיטל לתוקף, אלא אם כן מתקיימות נסיבות יוצאות דופן, שמצדיקות הגשת בקשה מוקדמת יותר

הדרך השנייה הינה החזר היטל היצף. אופציה זו נכנסה לתוקף ביום 7.7.2005 במסגרת תיקון מס' 3 לחוק ונועדה למנוע מצב בו יבואן נדרש לשלם היטל היצף חרף העובדה כי הוא אינו מייבא עוד טובין בהיצף או כאשר גובה ההיטל אשר עליו לשלם אינו תואם עוד את שיעור ההיצף העדכני. לפי ס' 32לב לחוק היטלי סחר, יבואן של טובין מיובאים ששילם בעבורם היטל היצף רשאי להגיש לממונה בקשה מנומקת בכתב להחזר סכום ההיטל ששילם בתקופה מסוימת, בשל כך ששיעור ההיצף באותה התקופה הינו נמוך משיעור ההיצף. את הבקשה יש להגיש תוך שישה חודשים מיום ששולם ההיטל שלגביו מתבקש ההחזר ויש לבסס את הבקשה בראיות מבוססות לעניין סכום ההחזר המבוקש. על הממונה להחליט בבקשה תוך שנה ממועד הגשתה והוא רשאי להאריך את התקופה לחצי שנה נוספת.

דרך שלישית להתגבר על היטל היצף או היטל משווה, איננה נזכרת בחוק היטלי סחר אלא נהוגה בעולם המעשה ובעצם נועדה לעקוף את ההיטל ("Circumvention").  עקיפת ההיטל יכולה להיעשות בשני אופנים: האחד, העברת המוצר הבלתי מוגמר למדינה אחרת, אשר לא חל עליה ההיטל, השלמת הייצור באותה מדינה ויצוא למדינת היעד. לדוגמא: במקרה בו הוטל היטל היצף על כוננית ספרים ממלזיה, היצרן המלזי יכול בנקל להעביר לוחות עץ חתוכים למידה לסינגפור, עליהם לא חלה ההגבלה של ההיטל, בסינגפור יושלם תהליך הייצור של הכוננית ומשם יתבצע היצוא ובדרך זו לעקוף את ההיטל


 

דרך נוספת לעקוף את ההיטל מבוצעת על ידי יצוא למדינה בה חל ההיטל של חלקים שסיווגם יהיה שונה מזה של המוצר המוגמר עליו הוטל ההיטל. במדינת היבוא תושלם הרכבת החלקים למוצר המוגמר 

יש לציין כי עקיפת ההיטל הופכת לאפשרית הודות לעובדה כי הטלת ההיטל הינה ספציפית הן ביחס לטובין (לפי פרט מכס בתעריף המכס) והן ביחס למדינה המייצאת.

בארץ סוגייה זו טרם נדונה ואף בתיקון האחרון לחוק היטלי סחר המחוקק לא נתן דעתו לנושא בוער זה. גם בסבב אורוגואי בגאט"ט טרם נתגבש הסדר אחיד שיסדיר סוגייה זו וזאת על אף שהכירו בחשיבותה. בארה"ב קיים חוק שנלחם בתופעה זו- The anticircumvention provision of the Uruguay Round Agreements Act- והוא מתייחס לשני המקרים המתוארים לעיל.
 

כדי להילחם בתופעה של יבוא חלקים והשלמתם בארה"ב למוצר מוגמר, ובו זמנית להימנע מפגיעה ביצרנים אמריקאיים שמקרה זה אינו מיוחס להם, החוק האמריקאי קובע שלושה תנאים אשר התקיימותם מביאה להחלת ההיטל על היבוא: ראשית, המוצר שנמכר בארה"ב חייב להיות עשוי מחלקים/רכיבים שיוצרו במדינה אליה מתייחס ההיטל. שנית, ערך החלקים/רכיבים המיובאים צריך להיות חלק משמעותי מהמחיר הכולל של המוצר. יש לציין כי החוק לא מגדיר בכמה אחוזים מהמחיר הכולל מדובר והעניין יידון ע"פ כל מקרה ומקרה . שלישית, תהליך הייצור המשלים שנעשה בארה"ב צריך להיות זניח וחסר חשיבות וזה ייקבע על פי הקריטריונים הבאים: 1. רמת ההשקעה בארה"ב 2. רמת המחקר והפיתוח בארה"ב 3. מהות תהליך הייצור בארה"ב 4. היקף מתקני הייצור בארה"ב 5. האם עלות הייצור בארה"ב מייצגת חלק קטן מערך המוצר הנמכר בארה"ב.
 

המקרה השני אליו מתייחס החוק הינו כאשר המוצר המיובא לארה"ב הוא המוצר המוגמר לאחר שהורכב באופן סופי במדינה עליה לא חל ההיטל.  במקרה זה יחולו אותם הכללים המתייחסים למקרה הראשון.