Court: the customs agent is also liable for damages caused by the overland carrier (article in Hebrew).

לפני מספר ימים (19.8.07) ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום בפתח-תקווה (השופט אהרן מקובר, ת.א. 2500/00 סי.אי.פי תעשיות יציקה בע"מ נ' קונטיננט בע"מ ואח') אשר הטילה אחריות על סוכן המכס בגין נזקים שנגרמו לסחורה באשמת המוביל היבשתי.

מעשה שהיה כך היה: חברת סי.אי.פי תעשיות יציקה, ביקשה לייבא לישראל מכונה אוטומטית ליציקת אלומיניום. לצורך היבוא, התקשרה בהסכם עם חברת קונטיננט, אשר עוסקת בעמילות מכס ושילוח בינלאומי, על מנת שזו תטפל למענה בענייני הלוגיסיטיקה הכרוכים ביבוא. סוכנת המכס-קונטיננט פנתה לחברת מובילי פתח-תקווה, אשר עוסקת בהובלה יבשתית, על מנת שזו תעביר את המכונה מנמל אשדוד עד למפעל החברה ביהוד. חברת מובילי פתח-תקווה פנתה לאיבראהים איזברגה, קבלן משנה עצמאי עימו עבדה שנים מספר, על מנת שזה יבצע את הובלת המכונה.
קבלן המשנה העביר את המכונה עד למפעל החברה, וכאשר ניסה לפרוק את המכונה מן המשאית, נפלה המכונה ונחבלה.
החברה הגישה תביעה נגד סוכנת המכס, חברת ההובלות וקבלן המשנה אשר פרק את המכונה. להליך הצטרפו חברות הביטוח של כל הצדדים המעורבים.  בית המשפט עסק תחילה בשאלת היקף הנזק שנגרם ליבואנית, תוך שדחה את שלל טענותיה בדבר הפסד רווח עתידי מעסקאות שנמנעו ממנה עקב השבתת המכונה. בית המשפט קבע כי היה על היבואנית לפעול באופן מידי לתיקון המכונה על ידי הזמנת חלפים ו/או הזמנת טכנאי, ומשלא עשתה כן, לא פעלה להקטנת הנזק ואין היא יכולה להלין אלא על עצמה. יחד עם האמור, קבע בית המשפט כי היבואנית זכאית להשבת הסכומים שהוציאה בגין תיקון המכונה. בית המשפט הביע תמיהה מדוע היבואנית הגישה את התביעה שלושה ימים לפני תום תקופת ההתיישנות (שבע שנים), והעיר כי עניין זה יילקח בחשבון בעת הערכת שווי הנזק.

בעניין חלוקת האחריות, הטיל בית המשפט על סוכן המכס אחריות בשיעור של 20% מגובה הנזק, תוך שדחה את טענות סוכן המכס כי לא ביצע את ההובלה ו/או הפריקה ועל כן אינו אחראי. בית המשפט קבע כי היה על סוכן המכס לוודא כי ברשות חברת ההובלות הציוד המתאים לפריקת הסחורה, ומשלא עשה כן, הרי שאף הוא אחראי לנזק.
בית המשפט הטיל על חברת ההובלות אחריות בשיעור של 30% מגובה הנזק, תוך שדחה את טענותיה כי נשכרה לצורך ההובלה בלבד, ולא לצורך הפריקה. בית המשפט קבע כי בתעודת המשלוח נכתב במפורש על ידי סוכן המכס כי על חברת ההובלות "להכין מכונית עם מנוף", ומכאן משתמע כי היה על חברת ההובלות לפרוק את המכונה, בנוסף להובלה בית המשפט הטיל על קבלן המשנה אחריות בשיעור של 50% מגובה הנזק, היות והוא האחראי הישיר לנזק שנגרם למכונה.
בית המשפט פטר את כל חברות הביטוח מאחריות, היות ולא נמסרה להן הודעה בדבר האירוע על ידי המבוטחות.
את הצדדים ייצגו עו"ד יובל אזני (היבואנית), עו"ד רם פרייס (סוכן המכס), עו"ד יוסי רייטר (המובילה היבשתית), עו"ד יהודה ליברמן (קבלן המשנה), עו"ד ח.קליר, סלמן (חברת הביטוח של סוכנת המכס), עו"ד א.אלבינצר (חברת הביטוח של המובילה היבשתית). 

שתי מסקנות חשובות העולות מפסק-הדין:
ראשית, בית המשפט לא קיבל את עמדת סוכן המכס בדבר היעדר אחריותו לכשלונו של קבלן המשנה שנשכר על ידי חברת ההובלות. משמע- כאשר סוכן המכס או המשלח בוחרים בחברת הובלות, יש לבחירה משמעות קריטית המטילה גם עליהם מידה מסוימת של אחריות לנזקים.
שנית, יש חשיבות מכרעת להודיע מידית לחברת הביטוח על אירוע הנזק, שכן היעדר הודעה בזמן מכשיל את היכולת לתבוע את חברת הביטוח על פי פוליסת האחריות המקצועית.